Select Page

แถลงข่าวโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนส่งผลงาน สื่อสร้างสรรค์ 9 ประเภท  ประกาศยกย่อง – สร้างการรับรู้ เกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นคนไทยทำความดี

14 พฤษภาคม 2564  :   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี     2563 (Moral Media Awards 2020) จะดำเนินการคัดเลือกผลงาน สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมหมายถึงสื่อที่มีแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการถ่ายทอด นำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม หรือวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย แบ่งประเภทต่างๆ 9 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทละคร 2) ประเภทภาพยนตร์  3) ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย  4) ประเภทโฆษณา 5) ประเภทบทเพลง  6) ประเภทรายการวิทยุ  7) ประเภทรายการโทรทัศน์  8) ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ และ 9) ประเภทสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดทำโครงการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563  ครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานฯ  และศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโครงการ และกิจกรรม Big Rock ในแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ ซึ่งโครงการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมฯ เป็นโครงการหนึ่งที่คณะปฏิรูปให้ความสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้มีการค้นหา ยกย่อง ให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิตสื่อหรือรายการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง  เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้  เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่างๆ เป็นการยกย่องสื่อสร้างสรรค์ 9 ประเภท โดยคุณสมบัติของสื่อสร้างสรรค์ ต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีการผลิตและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ในช่วงปี 2562 2563 (มกราคม 2562 – ธันวาคม 2563)  เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหา บท เรื่องราว ที่สื่อความหมายสื่อสะท้อนด้านคุณธรรมต่างๆ ที่เป็นการ กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมของผู้รับสื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามประเภทบริบทของสื่อ  ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น หรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯ มีบทบาทในการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆ เพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้าง การมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนโดยสร้างรูปแบบการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้าง การรู้เท่าทันสื่อและ การเฝ้าระวังสื่อ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย จับมือ เครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน เตรียมความพร้อม ในการผลักดันการรู้เท่าทันสื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรด้านข้อมูลหรืออื่นใด สนับสนุนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและการสื่อสารของไทยในเชิงลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับการชี้วัดระดับการรู้เท่าทันสื่อ  เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม รู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังสื่อที่คำนึงถึงการตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร สร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรม ทำงานเชิงประเด็นและมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย สร้างพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเฝ้าระวัง ทำงานแบบเครือข่ายเข้มแข็ง และเคลื่อนไหวผ่านสื่อสารสาธารณะ  ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตสื่อควรเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่มีเนื้อหาเป็นการส่งเสริม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมเผยแพร่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้และเลือกชมสื่อที่ดี

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งในส่วนของบุคคล หน่วยงาน องค์กร กลุ่มคน ชมรม สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถเสนอชื่อผลงาน ที่ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมระบุบุคคลหรือหน่วยงาน ที่อยู่ของผู้ที่เสนอเพื่อให้ติดต่อกลับได้  คณะทำงานคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 จะได้สามารถค้นหา และเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ได้ซึ่งผลงานที่เสนอชื่อและได้รับการคัดเลือกต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของผลงาน

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละประเภทจะได้รับการยกย่องจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อ เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ และยังมีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลนั้น เพื่อรับทราบต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สามารถส่งผลงาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่กำหนดเข้าร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th โทรศัพท์ 02 644 9900 รวมทั้ง เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund .or.th กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานความร่วมมืออื่น ๆ

 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ (Online Conference) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม 9 ประเภท ในโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทละคร ภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  เพื่อประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง มาเผยแพร่ขยายผลในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่าง ๆ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moralcenter.or.th/สื่อส่งเสริมคุณธรรม/โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด-ปี-2563.html

 

โครงการนกฟ้า ชวนส่งผลงานคัดเลือกรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญชวนผู้ทำสื่อส่งผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของท่านที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2563 เข้าร่วมในโครงการนกฟ้าภายใต้แนวคิด -3 + 6 + 1 โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“หากมั่นใจว่าสื่อของท่านปลอดภัยและสร้างสรรค์” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสนอผลงานเข้าร่วมโครงการเวทีเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 หรือ “โครงการนกฟ้า” โครงการเวทีเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นโครงการตามแผนงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่งทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ และได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม และขยายผลให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางต่อไป

โครงการเปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อ 8 ประเภท ได้แก่ 1. สื่อวิทยุ 2. สื่อโทรทัศน์ 3. สื่อภาพยนตร์ 4. สื่อสิ่งพิมพ์ 5. สื่อออนไลน์ 6. สื่อท้องถิ่น 7. สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 8. นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

โดยเป็นผลงานที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และมีหลักเกณฑ์การพิจารณา -3 +6 +1 ได้แก่

-3 หมายถึง ความไม่ปลอดภัยที่ต้องไม่นำเสนอเรื่องทางเพศ พฤติกรรมความรุนแรง และไม่ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

+6 หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 6 ด้าน ได้แก่ 1.การมีเนื้อหาส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 2.ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ 3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต 5.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ ความแตกต่างหลากหลาย และ 6.ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว 

และ +1 หมายถึง ด้านกระบวนการผลิตที่สร้างสรรค์ ต้องมีการใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างน่าสนใจ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคสื่อได้อย่างมีนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ในกระบวนพิจารณาจะเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิตนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคัดกรองของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยการศึกษาสำรวจเป็นข้อมูลที่นำไปสู่กระบวนการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารและสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริม สนับสนุนเนื้อหารายการในเชิงสร้างสรรค์สังคมให้มากยิ่งขึ้น

โครงการเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้จาก QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างใน หรือในลิงค์
แบบฟอร์มส่งผลงาน/ใบสมัครโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563 – Google Drive  ( url : shorturl.at/cwGW6)

สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
สำนักประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail: mu.mediawatch@gmail.com
โทรศัพท์ 089-766-8268 หรือ 098-665-5324

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนเรียนหลักสูตรออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”

กองทุนสื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เปิดหลักสูตรออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”
โดยความร่วมมือของ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ    พร้อมให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนแล้วทาง https://learningdq-dc.ku.ac.th

– หลักสูตรใหม่ต่อยอดความสนใจของประชาชนจากหลักสูตรบทเรียน ออนไลน์ covid 19 และระบาดวิทยา   ที่มีประชาชนเข้ามาเรียนจบและโหลดประกาศนียบัตรแล้วกว่า 190,000 คน

– หลักสูตรออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”   มีบทเรียน 8 บท 42 ตอน ทุกตอนมีคลิปบรรยาย มีเนื้อหาให้อ่าน   มีคำถามให้ตอบ เมื่อท่านเรียนจบ สามารถโหลดประกาศนียบัตรดิจิทัล  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนฟรี ไม่จำกัดความรู้ กองทุนสื่อ ม.เกษตร   อาจารย์ยืน คุณหมอยง ขอเชิญช่วยกันส่งต่อความรู้   ให้เด็กๆ นักเรียน ลูกหลาน และประชาชนทั่วไปได้มาเรียน   เพื่อฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ และ การเป็นพลเมืองดิจิทัล

กองทุนสื่อ – กองทุนการออมแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การรู้เท่าทันสื่อกลโกงทางการเงินและส่งเสริมการออมเงิน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การรู้เท่าทันสื่อกลโกงทางการเงินและส่งเสริมการออมเงิน
ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามร่วมกับ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อกลโกงทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงินและการวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณอย่างถูกต้อง
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์