ติดต่อเรา

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 • โทร. 02 273 0116-8
 • โทรสาร. 02 273 0119
 • อีเมล์ : contact@thaimediafund.or.th
 • website : www.thaimediafund.or.th

ช่องทางการร้องเรียน

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 • แผนผังกระบวนการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน

  ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • ประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ

  แจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
  และสร้างสรรค์ มี 6 ช่องทางหลัก