ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนสื่อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “The 5th International Conference Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions”
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
กล่าวว่า กองทุนสื่อมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ  เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม  ทางกองทุนสื่อ มีความร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาแนวทาง  แก้ไขปัญหาระยะยาวสำหรับปัญหาด้านประทุษวาจา (Hate Speech)
สำหรับการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการนำผลและข้อค้นพบที่สำคัญจากการศึกษาและวิจัยเบื้องต้น (Baseline Study)   เรื่อง “Hate Speech in Southeast Asia: New Forms, Old Rules”   และจากการจัดสัมมนาออนไลน์ทั้ง 3 ครั้ง ทางกองทุนสื่อ คาดหวังว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ในภูมิภาคให้เข้มแข็งขึ้นในด้านการรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศ และดิจิทัล รวมทั้งเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน  เพื่อบรรเทาปัญหาประทุษวาจาในสังคม
ดร.ธนกร กล่าวในงานสัมมนาว่า ในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีปราศจาก ประทุษวาจา " No Hate Speech Year " ซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การเข้าชม : 115