ข่าวสาร

ย้อนกลับ
จิตอาสาปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ”   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   13 ตุลาคม 2563 
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563
การเข้าชม : 30