ข่าวสาร

ย้อนกลับ
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10/2563
(22 ธ.ค. 63)
ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ 10/2563

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 
อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


การเข้าชม : 135