ข่าวสาร

ย้อนกลับ
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(๒๒ ก.พ. ๖๔)  ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  เข้าร่วมประชุม   ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

การเข้าชม : 147