ข่าวสาร

ย้อนกลับ
เสวนาวิชาการ เรื่อง มวยไทย จากงานวิจัยสู่งานละคร

(22 มี.ค. 64) เสวนา “มวยไทย  จากงานวิจัยสู่งานละคร”

จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา

ร่วมเสวนาโดย

- ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นางสาวหทัยรัตน์ จิวจินดา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

- นายเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง (ครูเป็ด)

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาการและสื่อการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเข้าชม : 168