ข่าวสาร

ย้อนกลับ
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

(๒๓ มี.ค. ๖๔ ) ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

การเข้าชม : 420