ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ผลสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2564
ผลสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัลของประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2564  
จากผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทางออนไลน์ 5,239 คน
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมกับ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
.
พบว่า ประชาชนไทยมีคะแนนการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดี (70.4%) 
การสำรวจแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
- การเข้าถึง อยู่ในระดับดี (66.3%) 
- การประเมิน อยู่ในระดับดี (74.0%) 
- และการสร้าง อยู่ในระดับดี (70.9%) 
.
#กองทุนสื่อ #รู้เท่าทันสื่อ
#MIDL #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่ 
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
การเข้าชม : 83