ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (Grants) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (Grants) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๙ โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยมี น.อ.พรหมเมธ อติแพทย์ ร.น. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ในฐานะอนุกรรมการบริหาร ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ณ ห้องจูบิลีบอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา


    กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน โดยนายอธิปัตย์ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สสส., และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องฯ โดยนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
    
    สอบถามเพิ่มเติม นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ 081-9080782
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
11/2560

การเข้าชม : 47