ข่าวสาร

ย้อนกลับ
อบรมอาสาสมัคร โครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน และเปิดตัวเครื่องมือเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

    มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมอบรม“อาสาสมัคร” ตามโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน จำนวนกว่า ๔๐ คน โดยคัดเลือกมาจาก ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแนะนำโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอพพลิเคชันและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร, เวิร์กชอปคิดวิเคราะห์สถานการณ์สื่อ แนวคิดการสร้างพลเมือง MIDLทักษะที่จำเป็นต่อการรับมือในยุคสื่อหลอมรวมของผู้บริโภคสื่อ, รู้จักกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Media Detector พร้อมทดลองโหลดแอปพลิเคชันและทดลองใช้งาน เป็นต้น เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


    อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม จาก ๔ ภูมิภาค จำนวนกว่า ๔๐ คน ประกอบด้วย เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง และพะเยา, เครือข่ายวิทยุ จังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายเยาวชนและครอบครัวร่มเกล้า อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัว จังหวัดนนทบุรี, สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายครอบครัว จังหวัดปทุมธานี, เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดสงขลา, ครูโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพฯ


สอบถามเพิ่มเติม นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ 081-9080782

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐ 

08/2560

การเข้าชม : 40