ข่าวสาร

ย้อนกลับ
องค์กรวิชาการวิชาชีพ 14 แห่ง ลงนามความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab และงานสัมมนา “นวัตกรรมสื่อเพื่อการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม”
โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศน์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดนวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม รวมทั้งเกิดการสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลระดับประเทศ เพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือขององค์กรวิชาการและวิชาชีพกว่า 14 แห่ง ได้ใช้กระบวนการวิจัย ทดลอง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม เกิด “Media Lab” ที่เป็นภาคีความร่วมมือประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 ภาค จำนวน 11 แห่ง และองค์กรวิชาชีพอีก 3 แห่ง และนอกจากนั้น ยังมีภาคีความร่วมมือทางวิชาชีพ ในพื้นที่อีกหลายจังหวัด ที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนา “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย” เพื่อขับเคลื่อนสังคม
ประเด็นหลักในการทดลองต้นแบบความร่วมมือ “Media Lab“ ในการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมสื่อ ปี 2561-2562
คือ “สื่อกับประเด็นความรุนแรงในสังคม” โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นและนักศึกษามหาวิทยาลัย
พร้อมกับการสำรวจสถานการณ์ภาพรวมผู้บริโภคสื่อของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
ในลักษณะของพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อันจะพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อน
นโยบายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#MediaLab
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การเข้าชม : 414