ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art

โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งงานนี้เกิดจากความร่วมมือของชุมชน, เทศบาลตำบลโพสังโฆ ,กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, คณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ และภาคีเครือข่าย นับเป็นการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ จ.สิงห์บุรี อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงเด็ก และเยาวชน มาร่วมคิดร่วมสร้างผลงานศิลปะ สร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนของตัวเอง และเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ จ.สิงห์บุรี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ในอนาคต


การเข้าชม : 191