ข่าวสาร

ย้อนกลับ
เวทีสัมมนาเชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
“มองหลายมุม ก้าวข้ามสิ่งที่เห็น สิ่งทีเป็น สิ่งที่เรียกว่าเพศสภาพ”   งานสัมมนาความเป็นสากล   เชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
.
จัดโดยสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทย มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
.
รวมทั้งมีเวทีและครือข่ายในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการปรับใช้กิจกรรมการพัฒนา ความเป็นสากลให้เชื่อมโยง ถึงการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ในสถาบันอุดมศึกษา 
.
ช่วงการสนทนาบนเวทีมีวิทยากร จากหลากหลายวิชาชีพร่วมให้ความรู้ รวมทั้งตัวแทนจากกองทุนฯ   โดยนายวีระพงษ์ กังวานวกุล   ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อร่วมในการสนทนา 
.
ณ ห้อง Infinity 2 ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การเข้าชม : 152