ข่าวสาร

ย้อนกลับ
หารือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.วรัชญ์ ครุจิต เป็นประธานในการประชุม หารือร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม
การเข้าชม : 177