ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ เอเชีย เซ็นเตอร์ และภาคีเครือข่ายจัดงานประชุม วิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Fake News and Elections in Asia”
การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ปัญหาข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยผู้ไม่ประสงคดี บนอินเตอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จของสาธารณชนและผลกระทบที่ตามมา และ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสื่อและภาคเอกชนผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียต่อสังคม

การประชุมวิชาการนานาชาติจะเป็นพื้นที่สําหรับผู้แทนจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ ภาคธุรกิจ องค์กรสื่อ และภาคประชาสังคม ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องประเด็นปัญหาข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร บนอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียผลกระทบต่อสังคม องค์กรสื่อ ภาคธุรกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล และหน่วยงาน ภาครัฐ 

การประชุมวิชาการนานาชาตินี้จะนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีหลักฐานมารองรับในการรับมือปัญหาข่าวปลอมและการบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญและเร่งด่วนต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภูมิภาคและในประเทศไทย

โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าชม : 107