ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนทีวีเด็ก ดึง
จากสถานการณ์หลังจากที่ทีวีดิจิตอล 7 ช่องขอคืนใบอนุญาตส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ ช่องฟรีทีวีประเภทธุรกิจ (ช่องเด็ก + ช่องข่าว + ช่อง SD + ช่อง HD) จะเหลือรวมกันเพียง 15 ช่องจากจำนวนเต็ม 24 ช่องโดยช่องเด็กจะหายไปทั้งหมด

ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเด็นการขับเคลื่อนทีวีเด็ก

7 ปี ภาคีเครือข่ายด้านสื่อ ที่ช่วยผลักดันกองทุนสื่อฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายนักวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ THAIPBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 22 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ เห็นความสำคัญ

ลุกขึ้นมาร่วมกันหารือทิศทางการทำงานขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 เพื่อต้องการขับเคลื่อนพื้นที่สื่อสำหรับเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม โดยมีการระดมความคิดเห็น

1. ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ EARMARK TAX โดยให้ กสทช. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดูแลเด็ก
โดยหาเจ้าภาพหลักเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ต้องมี Center unit เพื่อเสริมพลังขับเคลื่อนเป้าหมาย
ไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยวิชาการเพื่อนักวิชาการ ต้องมีงาน PACKAGE สื่อสำหรับเด็ก
ลักษณะ BOARDCAST โดยถอดรหัสงานผู้ผลิตสื่อออกมา และนำ CONTENT ผ่านทุกช่องที่เป็นพื้นที่สื่อเด็ก 

2. ต้องการให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มวัย ต้องมีพื้นที่สื่อเสริมการเรียนรู้และจินตนาการ โดยเสนอสถานการณ์ที่มีการ DISRUPTIVE สำหรับผู้ผลิตสื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3. อยากให้กองทุนพัฒนาสื่อฯ กำหนดเป็น NATIONAL AGENDA มากกว่าการให้ทุนแบบเปิดรับทั่วไป เพราะเป็นการทำงานเชิงยุทธศาสตร์

4. กองทุนพัฒนาสื่อฯ ต้องสื่อสารสู่ PUBLIC โดยมีตัวอย่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมาจัดกลุ่มตาม STEAKHOLDER 4 ส่วน ได้แก่กลไกการสนับสนุนด้านการเงิน นอกจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ ควรจะมีใครสนับสนุนเพิ่มอีก เช่น หน่วยงานกระทรวงดิจิทัล ควรเป็น PRODUCTIVITY กองทุนพัฒนาสื่อฯ เป็นต้น โดยขอให้กองทุนสื่อมาเล่นบทบาทเป็นเจ้าภาพ ทำเป็น BUSSINESS UNIT เป็นมิติบริหารกองทุน ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาสื่อและช่องทาง
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านเครือข่ายวิชาการ จะแปลงเนื้อหางานวิชาการมาเป็นนโยบาย
ด้านการรณรงค์ กองทุนสื่อฯ ควรรับเป็นส่วนกลาง

5. สำหรับ THAIPBS มีศูนย์เพื่อเด็กและครอบครัวเพื่อบริหารช่องทาง ON AIR สร้างสรรค์ผู้ผลิต พัฒนาผู้ผลิต เป็น HUB

#ช่องสื่อเด็กที่หายไป
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ทีวีเด็ก

การเข้าชม : 82