ข่าวสาร

ย้อนกลับ
บอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทนนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


โดยคณะอนุกรรมการสรรหา มีรองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม (ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) เป็นประธานอนุกรรมการสรรหา และอนุกรรมการอีก 4 คน ประกอบด้วย นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย (ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต (ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) นายนคร วีระประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนในคณะอนุกรรมการบริหาร และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเลขานุการ

พร้อมกันนี้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มเติม มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย อีกทั้งรับทราบสรุปผลการถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตลอดจนความคืบหน้าในการพิจารณาแนวทางการให้ทุนสนับสนุนในปี 2563

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยังได้รับทราบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการประเมินผล ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการกองทุน และด้านบทบาทการบริหารของคณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการบริหารกองทุน โดยกองทุนได้ผลการประเมินเฉลี่ยที่ 3.46 จาก 5 คะแนน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และคณะกรรมการประเมินผลฯ ยังได้นำเสนอกรอบ หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 มิติ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ให้ที่ประชุมรับทราบ

การเข้าชม : 1000