ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชูยุทธศาตร์ “การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyber bullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ในสื่อออนไลน์”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “ผนึกพลังภาคีเครือข่าย”  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิรักษ์ไทย   ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน “ก้าวทันการยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย”   โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์     ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมด้วยครูและนักเรียนในโครงการ ร่วมพิธีเปิดโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย เพื่อให้นักเรียนลดการรังแกในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ โดยใช้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพฯ

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะบทบาทของครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว พื้นที่ปฏิบัติการสำคัญ คือ “โรงเรียน” จำเป็นต้องมีการกำหนดหลักสูตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safe Online Practice) รวมถึงหลักสูตรการสร้างทักษะทางดิจิทัล (Digital Skills) ตลอดจนมีแนวปฏิบัติ (Guidelines) กลไกหรือมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจิทัลจากสถานการณ์การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ”

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวต่อว่า “เป้าหมายของโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย ต้องการให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจเรื่องการรังแกและสาเหตุที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ ร่วมจัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้อ แกล้ง รังแกกัน

โดยโครงการจะมีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถติดตาม สถานการณ์การล้อ แกล้ง รังแกของนักเรียนในโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ระบบ E–Training สำหรับครูและบุคลากร และระบบ E-Learning สำหรับนักเรียน ที่สามารถนำไปใช้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29,715 โรงทั่วประเทศ พัฒนานักเรียนจำนวน 35,000 คน จาก 50 โรงเรียนนำร่องใน 5 ภูมิภาค โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาการล้อ แกล้ง รังแกกัน ในโรงเรียนและโลกออนไลน์ สามารถจัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจ เสนอแนวทางแก้ไขหรือมาตรการป้องกันปัญหาการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น”

การเข้าชม : 451