ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ครม.อนุมัติ “สมชาย” ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อ
(24 ก.พ.63) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)   ประธานกรรมการในคณะกรรมการ  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   เสนอแต่งตั้ง นายสมชาย เจริญอำนวยสุข   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   (ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป   และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่ง  เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
การเข้าชม : 1524