ข่าวสาร

ย้อนกลับ
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางรัตนากร ทองสำราญ เป็นประธานคณะทำงาน ในการประชุมครั้งนี้

โดยการประชุมดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อร่วมหารือในการดำเนินการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในแต่ละประเภทรางวัล
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี และจะมีการจัดเปิดกิจกรรมเพื่อทำการประกวดผลงาน เพื่อทำการมอบรางวัล ตามแต่ละสาขาประเภทรางวัลในอนาคต

การเข้าชม : 67