ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)
ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ส่งผลงาน ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี) ภายใต้การศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี) โดยเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง หลังจากที่คัดเลือกผู้ส่งผลงาน เป็นจำนวน 10 กลุ่ม แล้วได้รับการคัดเลือกจากการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ D สำนักงาน สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS  ถนนวิภาวดี  กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายเพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี, คุณธิดา พิทักษ์สินสุข มาร่วมบรรยายในช่วงเช้า

ในช่วงบ่ายได้มีการเสวนาในหัวข้อ “การผลิตสื่อ และดนตรีเพื่อเด็กปฐมวัย” โดยมี รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.แพง ชินพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเพื่อพัฒนาการเด็ก ร่วมการเสวนา จากนั้นได้เป็นกิจกรรม ระดมสมองสร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กปฐมวัย เพื่อนำเสนอความคิดเห็นกันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก แล้วได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
การเข้าชม : 49