ข่าวสาร

ย้อนกลับ
อบรมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ได้จัดการอบรมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม และต้อนรับวิทยากร คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอบรม Silver 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดา กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน และเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การเข้าชม : 33