ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ผู้สนใจเสนอโครงการ ขอรับทุนจากกองทุนสื่อ ปี 63 มูลค่ารวมกว่า 5,700 ล้านบาท
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ชี้แจงสรุปภาพรวมการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -3 กันยายน 2563

โดยนายธนกร กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้สนใจเสนอยื่นโครงการรวม 1,460 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5,700 ล้านบาท แบ่งเป็น
  • การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นโครงการเข้ามา 619 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,006 ล้านบาท  
  • การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นโครงการเข้ามา 844 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 3,650 ล้านบาท
  • การให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นโครงการเข้ามา 17 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 103 ล้านบาท
‘กระบวนการต่อจากนี้ ทางสำนักงานกองทุน จะส่งต่อให้คณะทำงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ชุด ได้พิจารณาตรวจสอบอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าภายใน 15 กันยายน 63 นี้ จะพิจารณาแล้วเสร็จ จากนั้นจะนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณา ก่อนจะเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ  และรายงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อทราบในขั้นตอนต่อไป’
นายธนกร กล่าวว่า กองทุนรู้สึกภาคภูมิใจ ที่มีผู้สนใจเสนอขอรับทุนเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานจะปรับปรุงแก้ไข ทั้งจากข้อร้องเรียน คำท้วงติง หรือระบบเทคนิคที่ขัดข้อง เพื่อจะได้แก้ไขให้เกิดความคล่องตัวและดีมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดหวัง ไม่ได้รับการพิจารณาทุนในปี 63 นี้ อย่าเพิ่งถอดใจหรือสิ้นหวัง เพราะทางสำนักงานได้จัดทำข้อมูล ผู้ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุกราย เพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกอบรม เปิดคลินิกวิเคราะห์, ปรับปรุง จุดอ่อนที่บกพร่อง เพื่อให้ได้รับโอกาส ในการพิจารณาขอทุนในปีถัดไป ซึ่งไม่น่าจะเกินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 64 ด้วย
การเข้าชม : 754