ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ปฐมนิเทศผู้รับทุนปี 63 คึก กองทุนสื่อ หวังได้ชิ้นงานปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สามารถจับต้อง เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้
ปฐมนิเทศผู้รับทุนปี 63 คึก กองทุนสื่อ หวังได้ชิ้นงานปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สามารถจับต้อง เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้
ที่โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดปฐมนิเทศ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปี 2563 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง และพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการบริหารโครงการ

โดยนางยุพา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมยืนยันว่า การพิจารณาของคณะทำงาน ได้กลั่นกรองและทำงานกันอย่างหนักหน่วง โดยได้คัดสรรเลือกโครงการที่ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ทั้งการสร้างความภาคภูมิใจ รักชาติไทย รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม และยิ่งชื่นใจเมื่อได้เห็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุนมาร่วมปฐมนิเทศอย่างตั้งใจและหนาตาด้วย

‘คณะทำงานกลั่นกรอง ไม่ได้ละเลยโครงการหนึ่งโครงการใด โดยได้เปิดโอกาสให้โครงการที่เสนอของบมาไม่เกิน 100,000บาท เข้ามาได้ จากประสบการณ์ การทำงานทั้งจากของตัวเอง และคณะทำงานท่านอื่นๆ ได้ใช้ประสบการณ์แบบมืออาชีพ ไม่ใช่มโนขึ้นเอง หรือตัดสิทธิ์โครงการแบบอำเภอใจ’

ด้าน นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดให้มีการพบกันในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี จึงอยากฝากให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ได้พัฒนาทั้งกลไก กระบวนการ เพื่อให้ชิ้นงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นที่คาดหวังของสังคมและจับต้องได้

อย่างไรก็ตาม การจัดปฐมนิเทศดังกล่าว ยังได้จัดเสวนา ‘ประสบการณ์และข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลโครงการ’จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งต่างให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน ทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข อีกทั้งได้เสนอข้อแนะนำและเทคนิค เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จด้วย
การเข้าชม : 139