ข่าวสาร

ย้อนกลับ
แผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสื่อ หนุนสร้างโอกาสขับเคลื่อนมิติวัฒนธรรม 1 จังหวัด 1 ชิ้นงานสร้างสรรค์
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่หลายภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนแผน 
เพื่อให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่ดี ยิ่งเฉพาะโลกบัจจบัน 
มีทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ จึงต้องช่วย ร่วมกันคิดและร่วมปฎิบัติการณ์
เพื่อให้เกิดเชิงบวกกับสังคม เพื่อไปสู่มิติของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
กล่าวว่า สถานการณ์ทุกวันนี้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างวิกฤตอยู่หลายกรณี 
ซึ่งจำเป็นที่จะใช้วิกฤตนี้สร้างโอกาสในการที่จะขับเคลื่อนมิติวัฒนธรรม 
1 จังหวัด 1 ชิ้นงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่า
ซึ่งแท้จริงแล้ว วัฒนธรรมของชาติ ไม่ว่าชาติหนึ่งชาติใด 
เกิดจากการส่งผ่านทำหน้าที่ของสื่อ ในการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น
‘แผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
และแผนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน แต่เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่เป็นการหนุนเสริมของกลไก 
ทั้งให้ผู้คนร่วมรู้เท่าทันสื่อ และให้ความรู้ขยายผลสร้างนวัตกร 
ในการผลิตชิ้นงานปลอดภัยและสร้างสรรค์ ออกสู่สาธารณะในจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น’

การประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ นอกจากจะมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน
การเข้าชม : 98