ประกาศทั่วไป

ย้อนกลับ
ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562
 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 / 2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบประกาศอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

  1. การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ( Cyber bullying ) และการใช้ประทุษวาจา ( Hate Speech )  ในสื่อออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 15 โครงการ 
  2. การรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 16 โครงการ
  3. การขาดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่างๆ 9 โครงการ
  4. เด็กติดเกม และการพนันออนไลน์ 3 โครงการ
  5. การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ  25 โครงการ   
โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมตามประเด็นข้างต้น 
เพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันและมุ่งหวังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่เยาวชนและคนในสังคม ทั้งนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ให้ความสนใจยื่นโครงการเข้าร่วมการพิจารณา จำนวน 474 โครงการ

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 1369