ประกาศทั่วไป

ย้อนกลับ
ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เพื่อให้การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงออกประกาศขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน หรือ ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
 2. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
 3. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
 4. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

การสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัคร และให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ
 2. สมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครในระบบ Online ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากำหนดโดยบันทึกข้อมูลผ่านทาง (ลิงก์สมัครออนไลน์)**
 3. การเสนอชื่อ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงานละ ๑ คน พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยยื่นแบบขอเสนอชื่อตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ

 1. ยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) ชั้น 6 อาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 2. สมัครในระบบ Online โดยบันทึกข้อมูลผ่านทาง (ลิงก์สมัครออนไลน์)** ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร/การเสนอชื่อ

กรณีสมัครด้วยตนเอง

 1. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งแสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร
 5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร
 6. เอกสารสำคัญอื่น ๆ (เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล)

กรณีเสนอชื่อ

 1. แบบคำขอเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. แบบหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์

 1. หน้าแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02 – 273 - 0116

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 9.30 – 17.30 น.

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 85