ประกาศทั่วไป

ย้อนกลับ
แต่งตั้ง นายธนกร ศรีสุขใส เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามแต่งตั้ง นายธนกร ศรีสุขใส ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนายธนกร ศรีสุขใส เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดเลือกของคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนฯ
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 331