ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศยกเลิกจ้างจัดเวทีเสวนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสังคมแห่งความเข้าอกเข้าใจกัน (Empathy) โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 29