คู่มือการให้ทุนสนับสนุน

ย้อนกลับ
ลักษณะโครงการหรือกิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดลักษณะโครงการ หรือกิจกรรมที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะให้การสนับสนุนไว้ว่า

เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
และต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  1. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง กับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการผลิตหรือพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่คณะกรรมการกำหนด
  2. โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย การผลิต การพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์ เผยแพร่ เรียนรู้ และถ่ายทอดแก่สังคม
  3. โครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าหรือมูลค่างานสร้างสรรค์ต่อสังคม
  4. โครงการหรือกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับมาตรการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเข้าชม : 757