ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุน

ย้อนกลับ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 จำนวน 81 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนรวม 81 โครงการ หลังจากผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและเข้มข้น จากคณะทำงานกลั่นกรองฯ คณะที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนทราบเป็นหนังสือ โดยผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติแล้ว ให้ทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ในกรณีที่ไม่มาทำสัญญา ให้ถือว่า

ผู้นั้นสละสิทธิ์การขอรับการสนับสนุน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-273-0116

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 799