ประวัติความเป็นมา

กว่าจะเป็น...กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การก่อตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใช้เวลากว่า 10 ปีจึงจะประสบความสำเร็จ โดยความพยายามและความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ 3 ระยะ ดังนี้
เริ่มต้นผลักดันร่างกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ผ่านการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วประเทศการเสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนฯ ฉบับประชาชนประกอบ เพื่อให้กฎหมายออกมามีความสมบูรณ์และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนจนเกิดร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
วันที่นที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทำไมต้องมี ? กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ด้วยความมุ่งหวัง ถึงการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การสร้างให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ รู้จักการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ต้องอาศัย "สื่อ"เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เพียงแต่สื่อที่ใช้ต้องเป็นสื่อที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนได้จริง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถึจะเป็นอีกกำลังสำคัญในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ

สังคมจะได้อะไร ?
การเข้าชม : 7107