ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมฯ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทน และค่ารับรอง พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงานฯ และสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยส่วนงานภายในของสำนักงานฯ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยส่วนงานภายในของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง...พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการ การปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจของผู้จัดการ พ.ศ.๒๕๕๙

โหลดเพิ่ม