ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)

มูลนิธิคนตัวดี ชี้ผู้สูงวัยไม่ใช่ผู้ร้ายปล่อย Fake NEWS ถ้ารู้เท่าทันป้องกันได้

นำเสนอรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานฯ โควิด 19 ครั้งที่ 13/2563

การส่งมอบ DVD ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “หัวใจทองคำ” ผลงานของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การคัดเลือกผู้ส่งผลงาน ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

นำเสนอรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

Digital Verification (Fact – Check) Training Program

โหลดเพิ่ม