ข่าวสาร

LINE ประเทศไทย ชวนประชาชนติดตาม

LINE ประเทศไทย ชวนประชาชนติดตาม

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ให้คำแนะนำในการดูแลจิตใจช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

ครม.อนุมัติ “สมชาย” ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เสนอแต่งตั้ง นายสมชาย เจริญอำนวยสุข เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ)

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จับมือภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ และภาคเอกชน 14 แห่ง ร่วมใจผลิต สื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกต่อสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อฯ ชี้แจงปมค่าตัวนักแสดง

กองทุนพัฒนาสื่อฯ ชี้แจงปมค่าตัวนักแสดง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชูยุทธศาตร์ “การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyber bullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ในสื่อออนไลน์”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “ผนึกพลังภาคีเครือข่าย” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิรักษ์ไทย ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน “ก้าวทันการยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย”

บอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่

บอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คนใหม่ แทนนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ที่ครบวาระสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เวทีสัมมนาเชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“มองหลายมุม ก้าวข้ามสิ่งที่เห็น สิ่งทีเป็น สิ่งที่เรียกว่าเพศสภาพ” งานสัมมนาความเป็นสากล เชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทุนฯ สนับสนุนทุนสร้างนวัตกรรมสื่อ ช่องทางใหม่ เพื่อช่วยเด็กเยาวชน จากการล่วงละเมิดทางเพศ

กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนทุนสร้างนวัตกรรมสื่อ ช่องทางใหม่ เพื่อช่วยเด็กเยาวชน จากการล่วงละเมิดทางเพศ

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งท

โหลดเพิ่ม