ประกาศทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์ สำหรับการติดต่อส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานฯ

ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับและหรือเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

แต่งตั้ง นายธนกร ศรีสุขใส เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.”

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพท.”

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพท.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพค.”

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพค.” ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจาณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจาณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

โหลดเพิ่ม