ประกาศทั่วไป

ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท

ประกาศรับสมัครเลขาธิการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เพื่อให้การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

นโยบายการงดรับของขวัญ หรือของกำนัลในเทศการปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

นโยบายการงดรับของขวัญ หรือของกำนัลในเทศการปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

โหลดเพิ่ม