ประกาศทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์ สำหรับการติดต่อส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานฯ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศการสรรหาตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับและหรือเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

แต่งตั้ง นายธนกร ศรีสุขใส เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.”

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพท.”

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพท.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โหลดเพิ่ม