ประกาศทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจาณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจาณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mobility First! - ASEF Cultural Mobility Initiative

โครงการ Mobility First! - ASEF Cultural Mobility Initiative

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”

กปภ.เปิดรับสมัครผู้ว่าการ ระหว่าง 11 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. แทนนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – วันที่

ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท

ประกาศนโยบายแสดงเจตจำนงในการบริหารงานว่าด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต

ประกาศนโยบายแสดงเจตจำนงในการบริหารงานว่าด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส่ ปราศจากการทุจริต ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครเลขาธิการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

โหลดเพิ่ม