ประกาศทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์ สำหรับการติดต่อส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานฯ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest) ภายใต้แนวคิด The Spirit of CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ 120,000 บาท โดยกระทรวงวัฒนธรรม

TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม สัญจร 5 ภูมิภาค

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีเกิดความผิดพลาดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการโครงการผู้ขอรับทุน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศการสรรหาตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับและหรือเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

แต่งตั้ง นายธนกร ศรีสุขใส เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โหลดเพิ่ม