ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างหน่วยสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหน่วยสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

ประกาศราคากลางจ้างหน่วยสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดโครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (LEARNING 4 CHANGE) เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำโครงการวิจัยการนสำรวจสถานการณ์รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี พ.ศ.2563 - 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดโครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (LEARNING 4 CHANGE) เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

โหลดเพิ่ม