ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมการสื่อสารสาธารณะของโครงการที่ได้รับทุนกลุ่มการผลิตสื่อ ในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายศักยภาพผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเวทีวิชาการสังเคราะห์บทความวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทําชิ้นงานสื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program

โหลดเพิ่ม