ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

โหลดเพิ่ม