ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศเผยแพร่รายการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่รายการ บวร ออนทัวร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกจ้างทำแผนงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกจ้างจัดเวทีเสวนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสังคมแห่งความเข้าอกเข้าใจกัน (Empathy) โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

โหลดเพิ่ม