ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดทำโครงการดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคโควิด 19

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิตและเผยแพร่รายการ บวร ออนทัวร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิตสื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดหา/พัฒนา เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและต่อเนื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการประชุมแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตเกมการ์ดพลังสื่อและบอร์ดเกมเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โหลดเพิ่ม