ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทําชิ้นงานสื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงแผนผังและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบฯ

โหลดเพิ่ม