ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนทุนด้านวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านรู้เท่าทันและความฉลาดทางดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดเพิ่ม