ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านงบประมาณ และด้านการบริหารโครงการ เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP)) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สาธารณะ และกิจกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคา จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนองานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน

ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนองานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน

ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน

ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน

โหลดเพิ่ม