แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-2

สรุปความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-2

แผนงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563