ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนทุน ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563
วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท จำนวน 3 ประเภท


1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563   
(ปิดระบบยื่นข้อเสนอเวลา  16:30  น.)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เฟซบุ๊ก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 โทรศัพท์ 02-273-0116-8

การเข้าชม : 5582