เอกสารเกี่ยวกับการขอรับสนับสนุนทุนและคู่มือต่างๆ

01 - เอกสารแนบท้ายประกาศและสัญญา

02 - คู่มือการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563

03 - คู่มือการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ ประจำปี 2563

04 - หลักฐานประกอบการทำสัญญาให้ทุนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

05 - (ตัวอย่าง) สัญญาให้ทุน ประจำปี 2563

06 - บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (ปี 63)

08 - หนังสือขอเปิดบัญชีสำหรับสัญญาโครงการรับทุนสนับสนุน ประจำปี 63