ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุน

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2562

รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 จำนวน 81 โครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ มีผู้สนใจร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กว่า 400 โครงการ วงเงินกว่า 2 พันล้านบาท

ปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2562

ประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2561

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562 วงเงิน 203 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 14 มิ.ย. 62

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 จำนวน 40 โครงการ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้รับทุน ปี 2561 1/3 (หนังสือขอเปิดบัญชี)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้รับทุน ปี 2561 (หนังสือขอเปิดบัญชี)

โหลดเพิ่ม