ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุน

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

งานปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2563

ในวันที่ 21-23 ก.ย. 63 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 และ 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2562

รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 จำนวน 81 โครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ มีผู้สนใจร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กว่า 400 โครงการ วงเงินกว่า 2 พันล้านบาท

ปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2562

ประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2561

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

โหลดเพิ่ม