ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการขอทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอรับทุน

เกี่ยวกับผู้สนใจผู้ขอรับทุน

DO

  1. WEBSITE หรือ FACEBOOK กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นช่องทางการติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ประกาศทุนที่ชัดเจนและสะดวกรวดเร็ว
  2. ยื่นเอกสารขอรับทุนในช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  3. การจัดทำงบประมาณขอรับทุนให้ศึกษาและใช้ตามกรอบอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการจัดทำงบประมาณโครงการขอรับทุน

DON'T

  1. ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ประกาศทุนโดยช่องทางอื่นอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนและล่าช้า
  2. ส่งเอกสารขอรับทุนมาทางช่องทางอื่น เช่น ไปรษณีย์ หรือ มายื่นด้วยตนเอง
  3. ขอรับทุนโดยไม่ศึกษากรอบอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการจัดทำงบประมาณโครงการขอรับทุน
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
DO
  1. ทำหนังสือขออนุมัติปรับงบประมาณถึง พปส. เมื่อจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณข้ามหมวด หมวด 2-5
  2. ไม่ปรับเปลี่ยน โยกย้ายงบประมาณในหมวด 1 และ หมวด 6 เนื่องจากเป็นหมวดที่ไม่อนุญาตให้มีการปรับโอนงบประมาณ
DON'T
  1. ใช้จ่ายงบประมาณข้ามหมวดค่าใช้จ่าย โดยไม่ขออนุมัติจาก พปส. ก่อนดำเนินการ
  2. ปรับเปลี่ยนงบประมาณในหมวด 1 และ หมวด 6
ดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอรับทุน
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 4827