รายงานผลการดำเนินงาน

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานสรุปผลการรับข้อร้องเรียนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โหลดเพิ่ม