คณะผู้บริหารกองทุนฯ

ดร.ธนกร  ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นางสุวารี เตียงพิทักษ์
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นางสาวนฤชนา กิติมานนต์
ผอ.ฝ่ายอำนวยการ
นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์
ผอ.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นางวนิดา วินิจจะกูล
ผอ.ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน
นายศุภกิจ พาณิชย์กุล
ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ
ผอ.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชน
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ
ผอ.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับประชาชน
นายชาญณรงค์ วงค์วิชัย
ผอ.ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล
ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ
การเข้าชม : 2074