คณะผู้บริหารกองทุนฯ

ดร.ธนกร  ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
081-924-9944
นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
081-918-8844
นางสุวารี เตียงพิทักษ์
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
063-268-8786
นางสาวนฤชนา กิติมานนต์
ผอ.ฝ่ายอำนวยการ
081-830-9990
ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม
ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาการแทนผอ.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
081-733-3402
นางวนิดา วินิจจะกูล
ผอ.ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน
081-341-4799
นายศุภกิจ พาณิชย์กุล
ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน
081-835-9262
นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ
ผอ.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชน
081-647-6398
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ
ผอ.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับประชาชน
092-962-6596
นายชาญณรงค์ วงค์วิชัย
ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ
085-352-3312
นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล
ผอ.ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
081-764-5959
การเข้าชม : 3350