Select Page
previous arrow
next arrow
Slider

สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ”
กองทุนมีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน”

สื่อมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสังคม
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เตรียมความพร้อมและส่งต่อองค์ความรู้ให้ครบทุกมิติ สื่อดีนั้นต้องสร้าง และช้างเผือกก็มีอยู่ทั่วภูมิภาค เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม​
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผลงานในโครงการสื่อสร้างสรรค์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center)

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120