เลือกหน้า

กรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าเยี่ยมชมโรงราชรถและพระเมรุมาศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมคณะไปด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ 081-9080782
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐