เลือกหน้า

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นต่อแนวทางการเสริมสร้างบทบาทของสื่อในการสื่อสารเชิงบวกถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่ ในประเด็น สิทธิ สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรสื่อฯ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน ภาคีเครือข่าย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงาน UNFPA อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2560)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐