เลือกหน้า

นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
“TMF POWER FUSION” ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จัดกิจกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ให้กับประชาชนในภาคตะวันออก

โดยมี รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน

โดยเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค “TMF POWER FUSION”มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทุกภูมิภาคได้เข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย
กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมแรงร่วมใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับ กิจกรรม TMF Power Fusion จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://tmfpowerfusion.com/