เลือกหน้า

(12 ต.ค.63) ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 “TMF Public Hearing: Grants for Change 2021”

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานเปิดงาน กล่าวว่างานวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้ประชาชนได้เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้ทางกองทุนนำไปทำหลักเกณฑ์พิจารณาการให้ทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีเจตนารมย์ที่ดี ในการที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสมาขอรับทุนอย่างเท่าเทียมกัน

เวทีนี้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำใดที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมจะอยู่เคียงข้างและรับฟังทุกความคิดเห็น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่กองทุน จะได้ร่วมกระบวนการจัดสรรทุนประจำปี 2564 อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์กติการ่วมกัน
โดยการจัดงานในครั้งนี้ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ

1.ต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน ประจำปี 2564 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างแท้จริง

2.มีระยะเวลาในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับและกิจกรรมการให้ทุน ประจำปี 2564

3.เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจขอรับทุนมีความพร้อมและมีความเข้าใจใน การเขียนโครงการ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ

4.เผยแพร่แนะนำภารกิจ วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมขับคลื่อนงานของกองทุนไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งภายในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะจัดงานรับฟังความคิดเห็น เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 “TMF Public Hearing: Grants for Change 2021” ขึ้นอีกใน 3 ภูมิภาค คือ จ.ขอนแก่น 16 พ.ย.63 , จ.สุราษฎร์ธานี 4 ธ.ค.63 , จ. เชียงใหม่ 18 ธ.ค.63

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2564 ทางกองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ มีระยะเวลาการเปิดรับไม่น้อยกว่า
30 วัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ซึ่งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วันอีกเช่นกัน

คาดว่าในเดือนมีนาคม 2564 ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะสามารถประกาศผลการให้ทุนได้
สำหรับการจัดการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีประชาชนจากหลายภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2564 ด้วย